• За нас

  Издавач:
  КУКОМ дооел – Скопје

  Главен и одговорен уредник:
  Агрон Сулејман

  Графички уредник:
  Mарјан Крстев

  Постојани соработници:
  Зоран Коцев
  Андријан Трипунов

  Маркетинг:
  Благородна Костовска
  Сашо Наумовски

  Адреса на редакцијата:
  „М. Т. Гологанов“ бр. 149-3/3“
  1000 Скопје

  Сите права задржани. Ниту еден дел, текст или фотографија не смее да се репродуцира или дистрибуира на било кој начин или на било кој јазик, без претходна согласност од редакцијата на
  Г и Т.

  Г и Т е тромесечна ревија.

  www.g-t.com.mk

  ☎ 02 3223 531

  Специјализирано списание за градежништво и транспорт